TRAININGSREGLEMENT

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Lesuren

 1. Een lesperiode bestaat in de zomer uit 16 lessen en in de winter uit 15 lessen voor senioren. Voor de jeugd bestaat een lesperiode in de zomer uit 26 lessen vanaf de eerste week maart tot en met de eerste week november. Een lesperiode in de winter bestaat uit 8 lessen. 
 2. Een lesuur duurt 50 minuten. 
 3. Junioren zijn degenen die per 1 januari van het lesjaar nog niet de 18 jarige leeftijd hebben bereikt.
 4. Indeling van de lesgroepen is voorbehouden aan de trainer.
 5. Er wordt getracht zoveel mogelijk in gelijkwaardige groepen te trainen.
 6. De lestijden en beschikbaarheid van de lesbaan wordt in overleg met de vereniging vastgesteld.
 7. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn bij een tennisles, dan voor aanvang van de tennisles even afmelden middels een mail of app.

Artikel 2 Inhalen lessen

 1. Er wordt in principe géén les gegeven op schoolvakanties en officiële feestdagen:
  Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024
  Goede Vrijdag: vrijdag 29 maart 2024
  Eerste en tweede paasdag: zondag 31 maart en maandag 1 april 2024
  Koningsdag: zaterdag 27 april 2024
  Bevrijdingsdag: zondag 5 mei 2024
  Eerste en tweede pinksterdag: zondag 19 mei en maandag 20 mei 2024
  Eerste en tweede kerstdag: woensdag 25 december en donderdag 26 december 2024
 2. Als lessen vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden, worden deze in principe 1 op 1 ingehaald (tot een maximum van 3 lessen) Inhaal lessen worden in principe gepland in vakanties , weekenden of aansluitend aan de reguliere cursus. Bij grote uitval van lessen waardoor een volgende cursus in het gedrang komt, kan DVDB Padel en Tennis Squad besluiten om inhaal lessen te geven in de vorm van een clinic(s). De trainer beoordeelt of een les wel of geen doorgang kan vinden. De les gaat altijd door, tenzij de trainer afbelt.
 3. Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald. Lessen die uitvallen door ziekte of afwezigheid van de trainer worden altijd ingehaald.
 4. Gemiste lessen als gevolg van blessure of ziekte kunnen in overleg met de trainer worden ingehaald binnen een andere groep.
 5. Lessen die gemist worden door vakantie van de cursist is op verantwoording van de cursist zelf en kan niet worden verplaatst.
 6. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk de lessen over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer.
 7. Privé lessen worden altijd ingehaald en gegarandeerd.
 8. Lessen die geen doorgang kunnen vinden door opgelegde maatregelen vanuit de overheid kunnen niet gegarandeerd worden.

Artikel 3 Aanmelden lessen

 1. Aanmelden voor de cursus zal inhouden dat men akkoord gaat met het trainingsreglement en de algemene voorwaarden
 2. Voor tennislessen te volgen dient de jeugd tot en met 18 jaar lid te zijn van LTC Groeneveen. Voor senioren geldt dit momenteel niet vanwege een ledenstop. 
 3. Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen.
 4. Door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier gaat men een betalingsverplichting aan voor de cursus. 
 5. Bij de indeling van de lessen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de op het inschrijfformulier opgegeven tijden en voorkeuren, maar kan niet gegarandeerd worden.
 6. U kunt zich tot maximaal 2 weken voor aanvang van de cursus terugtrekken. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, met opgave van reden.

Artikel 4 Betaling

 1. Betaling van de verschuldigde lesgelden dient online te worden voldaan.
 2. In geval van blessures, ziekte of verhuizing etc., volgt geen restitutie van lesgeld.
 3. De trainer behoudt zich het recht voor bij niet tijdige betaling de cursist niet toe te laten in de lessen.
 4. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. Padel en Tennis Squad of zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, evenals blessures.
 2. Padel en Tennis Squad behoudt zich het recht voor het trainingsreglement aan te passen of te wijzigen.

Artikel 6 Privacywetgeving

Met het akkoord gaan van dit trainingsreglement geeft u Padel en Tennis Squad het recht om:

 1.  Uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres) te delen met de vereniging waar u de lessen volgt t.b.v.
  ledenadministratie.
 2.  Georganiseerde activiteiten te delen via social media ter promotie en reclame van de organisatie.

 

Mocht u het niet eens zijn met artikel 6 neem dan even contact met via ons mailadres.